สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 54
 8 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย จัดประชุมเรื่องการยกเลิกซี ของข้าราชการอปท.ที่จะนำมาใช้ ปี 2553 นี้ ในวันที่13-15 มกราคม 2553ที่ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจไปฟัง ครับ


สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย จัดประชุมเรื่องการยกเลิกซี ของข้าราชการอปท.ที่จะนำมาใช้ ปี 2553 นี้ ในวันที่13-15 มกราคม 2553ที่ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจไปฟัง ครับ
ใบสมัครลงทะเบียนฯเชิญเข้าไปในเวบ สมาพันธ์ปลัดอบต. นี้ ครับ

www.samaphan-abt.org/index.php    
 
  ก็ขอประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ได้รับ เกียรติ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด โดยเป็นกรรมการตัวแทนจังหวัดสงขลา 
 
       สุดท้ายก็ขอเชิญชวน เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจ   ครับ 
แต่ถ้าติดภาระกิจก็ยังมีการประชุม
ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้า ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น"  รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ    โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช
        และขอให้เชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ พร้อมใบสมัคร ที่แนบมาด้วยนี้ เชิญเปิดอ่านก่อนสมัคร ครับ  

 
               (นายอักษร  บุตรโครต)
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
คณะกรรมการสมพันธ์ปลัดอบต.ระดับจังหวัด
กรรมการสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย

                    8 มกราคม   2553


"เชิญร่วมฝึกอบรม"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดคลิกที่นี่
"เชิญร่วมฝึกอบรม"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่นครศรีธรรมราช  

 
                                      

 "เชิญร่วมฝึกอบรม"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๒ - ๔
          สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ที่โคราช,และรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียดคลิกที่นี่  

     ด้วยได้รับแจ้งจากท่านประธานสมาพันธ์และท่านเลขาธิการสมพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ให้ช่วยบอกข่าวเชิญชวนเพื่นข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จังหวัดอื่นๆๆที่สนใจเข้าร่วม ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้า ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น"  รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ    โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช
        และขอให้เชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ พร้อมใบสมัคร ที่แนบมาด้วยนี้ เชิญเปิดอ่านก่อนสมัคร ครับ  


                                
www.thailocalgovt.com/file_html2009/samaphan_thailocal.html

โดยสามารถรวมรวมส่งสมัครได้ ในวันประชุมสัมนาของสมาพันธ์ ครับ  ก็ขอประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ได้รับ เกียรติ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ
 
       สุดท้ายก็ขอเชิญชวน เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สนใจ   ครับ
 
               (นายอักษร  บุตรโครต)
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
กรรมการสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
                    18 ธันวาคม  2552

www.thailocalgovt.com/file_html2009/samaphan_thailocal.html

    เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ป.ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบฯ ในฐานะผู้แทนใน ก.อบต.แจ้งว่า ก.อบต.(ก.กลาง) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร (ปลัดฯ คลัง ช่าง ฯลฯ) ต้องโอน(ย้าย) เมื่ออยู่ครบ ๔ ปี และต่ออายุได้ทุกป เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์เดิม โดยมีมาตรการใหม่มารองรับ กรณีที่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง ระหว่างนายกอบต.กับพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ให้ ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแก้ไข กรณีที่ อนุกรรมการและ ก.อบต.จังหวัดมีมติเป็นเช่นไร ให้นายกอบต.ถือปฏิบัติไปตามมตินั้น สำหรับประกาศอยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม คาดว่าน่าจะลงนามภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็แสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ หลายท่านที่ลุ้นเรื่องนี้อยู่ และเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับ ก.อบต. โดยเฉพาะผู้แทนปลัดอบต.ในก.อบต. ที่จะเห็นชอบเรื่องใดที่กระทบสิทธิของเพื่อน ๆ ควรพินิจพิจารณาให้รอบคอบ สอบถามเพื่อน ๆ กันก่อน ก่อนที่จะยกมือสนับสนุนหรือลงมติ เพราะไม่เช่นนั้น อาจซ้ำรอยเรื่องนี้ ที่นอกจากแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้ว ยังเพิ่มปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายตามมา...
          อีกเรื่อง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้อบต.ในจังหวัดเชียงใหม่รวม ๑๑๓ แห่ง ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทน ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย คาดว่า หนังสือแจ้งมติคงจะลงในเว็บจังหวัดในสัปดาห์นี้ ก็ขอให้พวกเราใจเย็นนิดหนึ่ง รอหนังสือจังหวัดก่อน แต่ช่วงนี้ อาจเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารฎีกา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ไว้ เมื่อหนังสือแจ้งมาถึงก็สามารถเสนอผู้บริหารอนุมัติได้ อีกเรื่องนี้ที่มีการนำเสนอที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ ก.อบต.จังหวัดอื่น ๆ ควรนำไปเป็นตัวอย่างได้อย่างดี ก็คือ การไม่เห็นชอบให้ นายกอบต. สั่งประจำพนักงานส่วนตำบล โดยใช้เหตุผลในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย(อย่างร้ายแรง) เพราะคำสั่งที่ออกนั้น ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก็ยังไม่รู้ตัวว่าได้รับการแต่งตั้ง การออกคำสั่งทางปกครองเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ปลัดอบต.ควรกลั่นกรองให้รอบคอบ เพราะคำสั่งทางปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสวนทางวินัยนั้น ของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้นใช้กฎหมายคนละฉบับกัน ข้าราชการพลเรือนหลายคนอาจคิดว่าตนเองเชี่ยวชาญให้คำแนะนำผิด ๆ ถูก ๆ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือบางท่าน อาจร่างให้ด้วยซ้ำไป ก็อยากเตือนว่า ปัจจุบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีเครือข่ายวินัยฯดูแล มีสมาคมฯ มีชมรมฯ มีสมาพันธ์ฯ หลายแห่งให้การช่วยเหลือแนะนำ ดังนั้น พวกท่านจะมาทำอะไรกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเหมือนเช่นเมื่อ ๑๒ ปีก่อนนั้น ไม่ง่ายครับ ดีไม่ดีท่านนั่นแหละจะเป็นผู้ถูกดำเนินการทางวินัยเสียเอง ในฐานะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งเพื่อนข้าราชการ ผมชื่นชมและดีใจที่ได้เห็นท่านรองผู้ว่าฯ ชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่นั่งเป็นประธานก.อบต.จังหวัด ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ได้ตั้งปณิธานว่า จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งในเรื่องของการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากทุกจังหวัดมีผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯ เข้มแข็งแบบนี้สักครึ่งหนึ่ง ปัญหาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นคงจะเบาบางลงไปเยอะมาก ไม่ต้องมาตั้งสมาคมฯ สมาพันธ์ฯ ชมรมฯ อะไรมาปกป้องสิทธิประโยชน์ฯต่าง ๆ ให้วุ่นวายอีก

          เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ ผมได้รับเมล์จากเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่งจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เมล์มานานแล้ว ยังไม่มีโอกาสเขียนถึง และยังไม่มีโอกาสนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ในภูมิภาคอื่นได้ทราบและเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อน ๆ เหล่านั้น และนี่เป็นส่วนหนึ่งครับ "เสียงครวญจากแดนใต้ปลายด้ามขวาน"
          "สวัสดีครับ  ป.พิพัฒน์  สำหรับผมแล้วจดหมายฉบับนี้คงเป็นฉบับแรกที่ส่งมาถึง ป.พิพัฒน์ ปัจจุบันผมรับราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯระดับ  4  ของ อบต.แห่งหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ตอนล่างสุดของประเทศไทย (คิดว่าน่าจะเป็นประเทศไทย) สืบเนื่องมาจาก ปี 2552  กรมส่งเสริม ฯ ได้เปิดสอบนักบริหารกรณีพิเศษ  3 จชต. ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่สอบได้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯ ซึ่งก่อนหน้านั้นผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเงินเดือนก็ประมาณ  20,000  บาทต้น ๆ แต่ด้วยความที่ตัวผมเองเคยฝันไว้ว่าในชีวิตผมอยากทำงานราชการ เพื่อรับใช้ประเทศชาติบ้านเกิดของผมสักครั้งถ้ามีโอกาส  และแล้วสิ่งที่ผมคิดฝันก็เป็นจริงเมื่อผมสอบได้นักบริหารฯ (หัวหน้าส่วนฯ)  ในขณะนั้นท่ามกลางกระแสข่าวการวิ่งเต้นซีละ  100,000 บาท  แต่ตัวผมก็สามารถสอบเข้ามาได้อย่างขาวสะอาด และภาคภูมิใจมากกับการสอบได้ครั้งนี้   เพราะเป็นการสอบเข้ารับราชครั้งแรกของผม 
            เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ  2  ปี กับอาชีพรับราชการของผม  ผมได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเฉพาะตำแหน่งบริหารอยู่ลำบากมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดี  ที่สำคัญกว่านั้นก็คือปัญหาภายในองค์กรเองที่พนักงานส่วนท้องถิ่นเกือบทุก อบต.ต้องอึดอัดใจอย่างมากนั่นก็คือการถูกบีบบังคับให้ทำงานในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการถูกรังแก จากนักการเมืองท้องถิ่น (เป็นที่ทราบกันดีว่า  นายก  อบต. และสมาชิก  อบต. บางแห่งนั้นเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ)  ทำให้พนักงานส่วนท้องถิ่น (โดยเฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่นที่นับถือศาสนาพุทธ) ทำงานอย่างหวาดผวา ไม่มีขวัญกำลังใจ  หวังพึ่งปลัดก็ไม่ได้เนื่องจากปลัดเองก็มีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียกับนายกฯ  แต่ก็มีบางที่ครับที่ปลัดเป็นที่พึ่งให้กับข้าราชการได้บ้าง  ก็ถือเป็นโชคดีของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ  อบต.แห่งนั้นไป  แต่ที่ผมอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับทุกคนต้องเอาตัวรอดเอง  บางที่ร้ายกว่าถูกนายก  อบต. เอาปืนจ่อหัว  บางที่หัวหน้าส่วนฯถูกอุ้มตัวไปทำร้ายอาการสาหัสก็มี  ดังนั้นการทำงานสนองตอบต่อความต้องการของนายก ฯ จึงเป็นทางออกที่ข้าราชการจำใจไม่อาจปฏิเสธได้  จริงอยู่ครับการดำเนินการใด ฯ ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยสามารถทำความเห็นแย้งได้  แต่ทราบหรือไม่ว่าการทำความเห็นแย้งนั้นเป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูกับนายก ฯ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง.เข้าตรวจนักการเมืองจะโยนความผิดให้ข้าราชการประจำ  นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมเล่าถึงครับที่จริงยังมีอีกมาก
            นี่ก็สิ้นปีงบประมาณแล้วพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผมอยู่จะต้องถูกหักเงินโบนัสบางส่วนให้นายกทุกคนครับ  ส่วนจะเป็นคนละเท่าไหร่นั้นอยู่ที่นายกฯ ครับ  อบต.บางแห่งพนักงานถูกหักเงินโบนัส  คนละ 20% ก็มีครับ  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือ  สวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ  การนับวันทวีคูณ  จริงๆ แล้ววันทวีคูณที่พนักงานส่วนท้องถิ่นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับอยู่แทบไม่เกิดอะไรเลยครับ  เนื่องจากไม่สามารถนำไปนับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้เหมือนอย่างของตำรวจ  ทหาร  ใช้ได้เฉพาะนับเวลาเพื่อปรับระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่านั้น  การปรับระดับนั้นมีองค์ประกอบหลักอยู่  2  อย่างคือ  ระยะเวลา  และขั้นเงินเดือน  ตัวอย่างเช่นผู้ที่บรรจุครั้งแรกในระดับ  3  ถ้ารับราชการ  1  ปี  ก็สามารถปรับระดับเป็น 4 ได้เลย (วันทวีคูณ)  ไม่ต้องดูขั้นเงินเดือนเพราะดูเวลาอย่างเดียว   แต่ถ้าปรับระดับจาก  4  ไป  5  คือครอง  4  อยู่  1 ปี   ระยะเวลาได้ครับ  แต่ยังไม่สามารถทำระดับ  5  ได้ครับเพราะต้องรอขั้นเงินเดือนจนกว่าจะถึงขั้นต่ำของระดับ  5  นั่นก็คือ  10,190  ครับ ซึ่งกว่าขั้นเงินเดือนจะถึงขั้นต่ำของระดับ  5  ท่านก็ลองคำนวณดูครับว่าจะใช้เวลากี่ปี  ถ้าเปรียบเทียบกับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าวนี้ความก้าวหน้าก็ไม่แตกต่างกันเลยครับ  นี่เป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่งที่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  3 จชต.  ที่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีมากกว่านี้
            ที่เขียน  Mail  มาถึง  ป.พิพัฒน์  ครั้งนี้มิได้คาดหวังอะไรครับ  แต่อยากเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บางส่วนที่เกิดขึ้นกับพนักส่วนท้องถิ่นใน  3  จชต.ให้ได้รับรู้รับทราบกัน  อย่างน้อยก็เป็นการระบายความรู้สึกที่กำลังเป็นอย ู่กับพนักงานส่วนท้องถิ่นใน  3 จชต.ขณะนี้และที่สำคัญกว่านี้ก็คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน  3 จชต. ไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย  ตั้งแต่ท่านอธิบดี  สมพร  ถูกโยกย้ายไป  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญชะตากรรมกันไปตามยถากรรม  แบบใครอยู่ได้ก็อยู่  ใครอยู่ไม่ได้ก็ลาออกไป 
            วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเขียน Mail มาเล่าสู่กันฟังอีกครับ  เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพนักงานส่วนท้องถิ่นใน  3  จชต. ยังมีอีกเยอะครับ …ไม่มีใครเข้าใจพนักงานส่วนท้องถิ่นเหมือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง… "


          ครับ นั่นคือเสียงหนึ่งที่ครวญออกมาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลายด้ามขวาน วันก่อนที่จัดโครงการฝึกอบรม ผมมีโอกาสได้คุยกับป.อำนาจ จากปัตตานี ซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้อง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ที่พึ่งพาได้ ท่านก็บอกว่า พยายามดูแลเพื่อน ๆ น้อง ๆ อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ ครั้งหนึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการใน ก.อบต. ท่านบอกว่าเคยไปประชุมครั้งเดียว เพราะเห็นว่า ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกเราได้อย่างแท้จริง เพราะฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จะจัดการมาให้เสร็จสรรพ ไม่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงขอลาออกไปทำงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้มากกว่า ครับ สำหรับเรื่องของท่านที่เมล์มา เป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามของหลายท่านที่ถามว่า "ทำไมต้องตั้งสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย" ขึ้นมาอีก ทั้งที่มีสมาคมฯ สมาพันธ์ฯ อยู่แล้ว ก็เพราะยังมีจุดที่สมาคมฯ หรือสมาพันธ์ฯ เหล่านั้นเข้าไม่ถึงครับ ไม่สามารถสนองตอบความต้องการ และช่วยเหลือพวกเขาได้ จึงต้องมีการตั้งสมาพันธ์ข้าราชการฯ ขึ้นมา เพื่อเข้าไปอุดช่องว่างเหล่านั้นให้หมดไป ดังคำคมของเพื่อนข้าราชการฯจากแดนใต้ข้างต้นว่าที่ "ไม่มีใครเข้าใจพนักงานส่วนท้องถิ่น เหมือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง" วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ.

 

 

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
http://phiphatw.hi5.com
http://twitter.com/phiphatw
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

                            


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 13/1/53

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:117)(วันที่:1/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว (ดู:121)(วันที่:1/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ดู:115)(วันที่:1/9/57)
ข่าวรับสมัครงาน: ยกเลิกการชะลอการดำเนินการรับสมัครฯ (ดู:120)(วันที่:1/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) (ดู:126)(วันที่:1/9/57)